Testimisest

 

Esimesed psühhomeetrilised testid koostati intelligentsuse mõõtmiseks. Üks varane vahend intelligentsuse mõõtmisele oli Stanfordi-Binet’ intelligentsustest, mille töötas välja prantsuse psühholoog Alfred Binet.

Psühhomeetriat rakendatakse hariduses, et mõõta võimekuse taset näiteks lugemises, kirjutamises ja matemaatikas. Põhilised viisid selliste võimete mõõtmiseks põhinevad klassikalisel testiteoorial ning uuematel lähenemistel nagu latentsete omaduste teooria ja Raschi mõõtmismudelid.

Psühhomeetrilisi teste kasutatakse ka isiksuseomaduste mõõtmiseks. Terve hulk teoreetilisi lähenemisi on keskendunud isiksuse kontseptualiseerimisele ja mõõtmisele. Mõned tuntuimad isiksusetestid on Sotsioonika, Suur viisik, Minnesota mitmefaasiline isiksuseküsimustik ja Myersi-Briggsi tüpoloogia küsimustik.

Psühhomeetrilisi teste, näiteks Likerti skaalat, kasutatakse ka hoiakute mõõtmiseks.

Kooliõpilastele suunatud testid

Lapse testimisel on vajalik lapsevanema nõusolek. Testitulemused on konfidentsiaalsed ja kuuluvad avaldamisele vaid lapsevanemale. 

Enne lapse konfidentsiaalsete andmete avaldamist kolmandatele osapooltele on vajalik lapsevanema nõusolek. Teatud juhtudel on vajalik ka lapse nõusolek, et avaldada andmeid vanematele või kolmandatele osapooltele. Lapselt nõusoleku võtmine sõltub juriidiliselt täisealiseks saamise vanusest, aga ka lapse vaimsest ja moraalsest arengust. Lapselt nõusoleku saamise erandiks on juhud, kui laps on ohtlik enesele või teistele.

Kaetud on need psüühilised protsessid, mis on olulised koolis toimetulekul: taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu, planeerimis-, järeldamis- ja arutlemisoskus. Esimese klassi test on nn paber-pliiats-test, 2-9 klassi testid on arvutis täidetavad. Test kestab kokku ligi kaks koolitundi ehk 90 minutit ja selle täitmise ajal on koos lapsega ruumis ka psühholoog.

Testi rakendatakse juhul, kui õpetaja, vanem või psühholoog on märganud lapsel õpiraskusi ning vanem on andnud loa selle läbiviimiseks. Testimisel saadud andmeid saab rakendada õpilaste arengu toetamiseks, nagu individuaalsete õppekavade väljatöötamisel, õpetuse modifitseerimisel, oskuste õpetamisel. Näiteks kehva mäluga last saab toetada, õpetades talle mälustrateegiaid või aidates õpetajal leida õpetamisviis, mis sellist raskust silmas peab ja sellega arvestab.

Kuna test eeldab psühholoogilt spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, saavad seda kasutada vaid psühholoogid, kes on läbinud vastava koolituse. 

Kompetentne testimine ning tulemuste tõlgendamine on ülimalt oluline, sest vaid nii on võimalik testimisel saadud andmeid oskuslikult lapse arengu toetamiseks ära kasutada ehk teisisõnu on väljaõppe saanud psühholoogid need, kes oskavad testitulemused „tõlkida” nn psühholoogilisest keelest pedagoogilisse keelde, et neist koolikeskkonnas kasu oleks.  Psühholoogid  saavad anda esmase ülevaate lapse psüühiliste protsesside iseärasustest, olukorra täpsemaks hindamiseks tuleb laps saata kliinilise lapsepsühholoogi juurde, kellel on individuaalse hindamise vahendid.

 

 

VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.

Kahe-astmeline sõelküsimustik autismi spektri häirete võimalikult varajaseks
tuvastamiseks. Mõeldud 16-30-kuuliste laste hindamiseks, ent soovituslik vanus 24 –
kuulised. Tuvastab madala, keskmise ja kõrge riski autismi suhtes. Täidab
lapsevanem, 20 ei/jah formaadis küsimust. Tuvastab juba keskmiselt 2-aastastel lastel 95% tõenäosusega
mahajäämuse sotsiaal-emotsionaalses arengus, töötatud välja esinduslikul valimil.

Täiskasvanutele suunatud testid

VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.

Isiksuseküsimustik kirjeldab vastajat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on tundelaad (pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus), aktiivsustase (tegutsemistahe ja suhtlemisvalmidus), suhtlemisviis (leplikkus ja vastutulelikkus), tegutsemisstiil (pühendumus ja järjekindlus) ning vastuvõtlikkus (kohanemisvõime ja loovus).

Tööga rahulolu sõltub suures osas sellest, kui hästi on inimese loomupärased omadused ja eelistused kooskõlas töökohal esitatavate nõudmistega. Mida suurem on kooskõla, seda paremad on reeglina töötulemused ja seda rahulolevam on töötaja ise. Seepärast on karjäärivalikuid tehes oluline eelistusi teada.
TASK-küsimustik põhineb selle valdkonna tuntuima esindaja John L. Hollandi kutse-eelistuste teoorial. Test annab ülevaate vastaja eelistustest kuues valdkonnas: sotsiaalne suundumus (eelistab töötada inimestega ja nende heaks); ettevõtlik suundumus (eelistab äritegevust); teostav suundumus (eelistab detailirohket tööd ja asjaajamist); rakenduslik suundumus (eelistab füüsilist tööd vabas õhus); uuriv suundumus (eelistab analüüsi ja vaimset tööd); loominguline suundumus (eelistab loovat ja väljendusrikast tegevust)

Hea on kiiruse-täpsuse mõõtmist kasutada nendele ametikohtadele värbamisel, kus:

 • tuleb suuta pidevalt uut õppida,
 • paralleelselt mitmeid detaile silmas pidada,
 • töötada kiiresti ja täpselt.
 • Valmistu testimiseks: ole puhanud ja värske
 • Varu piisavalt aega testide rahulikuks täitmiseks
 • Teste tuleb täita vaikses segajateta ruumis
 • Kasutada (süle)arvutit, mitte telefoni ega tahvlit
 • Internetiühendus olgu stabiilne
 • TUNDKE HUVI, MILLISEID TESTE TÄITMA ASUTE: tavaliselt palutakse Teil täita vaimsete võimete testi ja/või isiksuse- jt küsimustikke. Vaimsete võimete testil on ajapiirang ja ülesannete lahendamisel tuleks anda endast parim. Isiksuseküsimustiku või muude küsimustike puhul võite vastamiseks aega võtta just nii palju kui Teil vaja, ning oluline on just Teie arvamus, mitte „õige või vale“ vastus.

  OLGE PUHANUD JA VÄRSKE: kui vähegi võimalik, peaks teste täitma mõistlikul ajal, st mitte liiga vara hommikul ega hilisõhtul. Eriti oluline on see maksimaalset sooritust mõõtvates vaimse võimekuse testides. Testimisele eelneval ööl leidke võimalus piisavalt magada ning lubage endale toitev hommikusöök – puhanud ja söönud inimene suudab vaimset tööd paremini teha.

  TESTI TÄITMISE RUUM: kui täidate teste  kontoris või muus ametiasutuses, peaks testi täitmiseks olema alati tagatud hästi õhutatud, vaikne, rahulik ja segavate teguriteta keskkond. Kui vastate Tripodi küsimustikule kodus, leidke palun selleks sarnaste tingimustega ruum. Ka telefon tasub testimise ajaks välja lülitada.

  KÜSIGE JULGESTI: enne testimist tekkinud küsimuste puhul võtke kindlasti ühendust testimise korraldajaga, kes oskab kommenteerida, kui palju peaksite testide täitmiseks aega planeerima. Veenduge, et saate testimisjuhistest aru ja kui vaja, küsige lisaselgitust. 

  KIRJALIK NÕUSOLEK: testide täitmiseks tuleb anda oma kirjalik (elektrooniline) nõusolek testitulemuste säilitamise kohta Tripodi turvalises veebipõhises testisüsteemis. Andmeid kasutatakse ainult testitulemuse arvutamiseks ja neile ei pääse ligi kõrvalised isikud. Ilma Teie kirjaliku nõusolekuta pole testide täitmine võimalik. 

 • Oma töös lähtume kehtivatest andmekaitset reguleerivatel õigusaktidest, sh Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määrusest nr 2016/679 andmekaitse kohta ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

  Oleme testide väljatöötamisel ja kasutamisel aluseks võtnud rahvusvahelised head tavad, nt American Psychological Association’s Standards for Psychological and Educational Testing, 2004. Võrdse ja nõuetekohase testimise tagamiseks oleme koostanud testikasutajate eetikajuhendi, millest on kohustatud kinni pidama kõik meie litsentseeritud testikasutajad. Litsentseeritud testikasutajad on läbinud koolitusprogrammi ja saanud litsentsi, mis annab neile õiguse Tripodi teste iseseisvalt läbi viia ja testide tulemusi tõlgendada.  

  Milliseid isikuandmeid testimisel küsitakse?

  Isikuandmete minimaalsuse põhimõttel kogutakse testimisel andmeid vaid testide analüüsimiseks ja tulemuste tekitamiseks vajalikus ulatuses. Testi täitmiseks tuleb sisestada järgmised isikuandmed:

  •  eesnimi 
   •  perekonnanimi
   •  sugu
   •  sünniaeg
   •  valida etteantud nimekirjast senine töövaldkond 
   •   valida etteantud nimekirjast senine ametitasand
   •  keel, milles eelistate testi täita
   •  haridustase.  
  Need andmed on vajalikud testitulemuste arvutamiseks võrreldes soolise ja vanuselise normgrupiga ja testi töökindluse jooksvaks kontrolliks. Mingeid lisaandmeid, sh delikaatseid/eriliiki isikuandmeid, testi täitmisel ei küsita.

  Testitulemuste arvutamiseks tuleb need isikuandmed ja testile antud vastused testisüsteemi salvestada. Selleks küsime testisüsteemis testitäitja käest enne testile vastama asumist informeeritud nõusolekut. Ilma vabatahtliku ja selgelt väljendatud tahteavalduseta isikuandmeid ei salvestata ja testi täita ei ole võimalik. Testide tulemusi säilitame kaks aastat. Pärast seda hoiab Tripod testitulemusi automaatselt anonümiseeritult testisüsteemi enda testimiseks ja kontrollimiseks.

  Alaealise testitäitja hindamiseks tuleb testikasutajal hankida testitäitja vanema või hooldaja kirjalik informeeritud nõusolek. Ilma vanema kirjaliku nõusolekuta ei või alaealisi testida. Testimisel küsitud isikuandmeid ja testitulemusi kasutatakse ainult testimisega seotud eesmärkidel.

  Sul on õigus igal hetkel testimiseks antud nõusolekud tagasi võtta. Selleks pead esitama Tripodile digitaalselt allkirjastatud avalduse, mille järel kustutab Tripod Sinu testitulemused jäädavalt. Enne seda palun teavita tulemuste kustutamisest kindlasti ka testimise korraldajat.

  Kuidas esitame testi tulemused?  

  Testi tulemused esitame standardse tulemusraporti kujul, kus on ükshaaval ära toodud kõigi mõõdetud skaalade üldine tähendus ning konkreetse testitäitja tulemus.  Testiraportis ei ole näha küsimustele antud vastused, vaid ainult skaalade kaupa summeeritud tulemus. Standardiseeritud testiskoorid vahemikus 0…100% on näidatud joonistel ja seejärel lühidalt lahti kirjutatud.

  Pärast testi täitmist ja esitamist testi vastuseid muuta ei saa.

  Kes näeb testi tulemusi?  

  Testide tulemused on konfidentsiaalsed. Tagame, et isikuandmeid ei edastata ja testide personaalseid tulemusraporteid ei avalikustata kolmandatele isikutele, v.a testitäitja vastava avalduse alusel või õigusaktidest tuleneva kohustuse olemasolul. Testitäitja kirjaliku avalduse alusel võib Tripod edastada testitulemused tema poolt määratud kolmandatele isikutele.

  Testi tulemus on testisüsteemist ID-kaardi või mobiil-ID alusel kättesaadav testimise korraldajale (litsentseeritud testikasutajale), kes edastab igale testitäitjale tema isiklikud tulemused. Igal testi täitnud inimesel on õigus oma tulemustega tutvuda. Samuti on testisüsteemis salvestatud testiandmetele vajaduse korral juurdepääs Tripodi selleks volitatud töötajatel. Ühelgi kõrvalisel isikul ei ole võimalik testitulemusi näha ei omal algatusel ega Tripodi kaudu.

  Kui testi kasutatakse personaliotsingu või värbamise käigus, võivad litsentseeritud testikasutajalt saada tulemustest adekvaatselt tõlgendatud ülevaate ka teised värbamiskomisjoni liikmed – see oleneb konkreetse värbamisprotsessi korraldusest. Värbamisel soovitame teste kasutada toetava meetodina lisaks intervjuule, kus testitulemused ei ole peamiseks valikukriteeriumiks.

  Igal testitäitjal on testimise käigus või tulemuste kohta tekkinud küsimuste puhul õigus pöörduda kas testimise vahetu korraldaja või Tripodi poole. Tripodi kui isikandmete töötleja kontaktandmed on toodud nii testi täitmise leheküljel kui ka igas testiraportis.