Mobiilne rehabilitatsioonimeeskonna teenus

Kellele, miks, mis piirkonnas?

Teenus on suunatud ennekõike klientidele, kellel on liikumispuue või mõne psüühilise seisundi puhul (N:ärevushäire). Kliendi tervislikust olukorrast lähtuvalt on liikumine ning transport raskendatud ning teenusele saamine on inimese jaoks keeruline. 

Inimesed, kes on trauma või terviserikke tõttu jäänud koduseks ning liikumine on raskendatud, jäävad tihti teenustest kõrvale. Ratastooliga liikumine ja maakonnakeskusesse minek on aja- ning ressursimahukas kliendi jaoks. Tihti on vaja kaasata perekonnaliikmed transpordi korraldamiseks ning inimene ise ei tunne ennast mugavalt või ka tervislik seisund lihtsalt ei võimalda pikemaid kodust lahkumisi. Kõigil inimestel on õigus enda kohale ühiskonnas ning  mõnikord on hea kui ukse avamine toimub tasapisi ning rahulikul viisil kliendi vajadusi arvestades.

Teenust osutatakse kogu Järvamaal. Teenusele saamiseks helista http://www.jarvareha.ee/kontakt/ või broneeri vastuvõtt lähedasele online broneeringu süsteemis siin: http://www.jarvareha.ee/kontakt/online-broneerimine/

Kuidas teenuse osutamine toimub

 (1) Teenuse korraldamise ja teenuse saajate üle arvestuse pidamise eest vastutab meeskonna teenuse koordinaator.

 (2) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja teenuse kohase avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse mobiilse rehabilitatsioonimeeskonna teenuse vajadust.

 (3) Pärast avalduse laekumist või teate saamist teenust vajavast isikust, külastab teenuse pakkuja teenust vajava isiku kodu, täidab kliendikaardi, hindab hindamisvormi abil mobiilse rehabilitatsiooniteenuse vajadust ning teenuse osutamiseks kodust keskkonda.

(4)  Juhul kui kliendil puudub teenusele saamiseks vajalik dokumentatsioon siis teenuse osutaja nõustab klienti rehabilitatsiooniteenuse osutamise ning korraldamise osas.

(6) Teenuse osutamiseks kliendi kodus, peavad olema täidetud kliendi poolt järgnevad tingimused:

  1. kodune keskkond on terapeudile turvaline, mis hõlmab järgmisi aspekte: klient on adekvaatne ning valmis koostööks; klient ei ole tarbinud alkohoolseid jooke; klient ei ole ohtlik endale ega teistele
  2. agressiivsed koduloomad peavad olema teenuse osutamise ajal kinni
  3. klient on hooldatud ja ettevalmistunud teenuseks
  4. teenuse osutamise puhul peab olema tagatud kliendi privaatsus kui teenuse sisu seda nõuab või kui klient seda soovib (psühholoogiline nõustamine)
  5. parema tulemuse saavutamiseks võimaluse korral abivahendid, mis on statsionaarselt kliendi juures.

  (1) Järelevalvet asutuse siseselt teenuste osutamise üle teostab asutuse juhataja. Kaebuse käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) juhindutakse seadusandlusest ja käesolevast teenuse osutamise korrast;
  2) asutuse juhataja kontrollib pretensiooni õigustatust, kuulab ära kõik osalised, kogub täiendavaid andmeid ja kaasab vajadusel teisi vastava ala asjatundjaid;
  3) kõik vaidlused, mis tulenevad koduse rehabilitatsiooniteenuse täitmisest, samuti küsimused, mis on reguleerimata, lahendatakse poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (2) Riiklikku järelevalvet rehabilitatsiooniteenuse nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.