Mis juhtumite puhul on meie spetsialistid ja teenused kohalikule omavalitsusele abiks

Abivajav laps

Siit leiad täpsema info. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksteenus, mille ülesandeks on laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamine eesmärgiga ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist, sh pakkuda tuge hariduse omandamisel, suurendada eneseteadvust, arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi ja ühiskonnaelus osalemist, toetada valmisolekut võimetekohasele tööle asumiseks

Õppeasutuses puudub spetsialist- eripedagoogi teenus

Juhul kui Teie asutuses puudub eripedagoog või vajate nõuannet siis on võimalik osta teenust sisse meie asutusest.

Tegevusplaan ja vajadus selgitatakse välja juhtumipõhiselt, lapse individuaalsust arvestades.

Teenus sobib hästi koduõppeks, hooldusõppeks jm eriliste juhtumite puhul. 

Koduvisiitidel lisandub tunnihindele sõidukulu 15 euri . Juhul kui ühes päevas on mitu koduvisiiti siis tasu on ühekordne. 

Tunnihinnaks teenusele on 30 euri.

Õppeasutuses puudub spetsialaist- psühholoogi teenus

Juhul kui ei ole õnnestunud oma õppeasutusse leida psühholoogi siis on võimalus psühholoogi teenust osta sisse meie asutusest. 

Mida teenus endast kujutab?

Teenust osutab koolipsühholoogi kogemusega psühholoog, kes on lisaks omandanud eripedagoogi kvalifikatsiooni. 

Psühholoog tuleb Teie asutusse vajaduspõhiselt kokkulepitud ajal ja osutab psühholoogi teenust õppeasutusele.

Teenus sisaldab üksikisikute  nõustamist ja juhtumipõhist grupitööd. 

Koostöö lapsevanematega leidmaks lapsele, perele, õppeasutusele parima väljundi abi osutamisel. Võimalikud soovitused õppeasutuse valimiseks, rehabilitatsiooniasutusele teenusele suunamise nõustamine, uuringute soovitamine lähtuvalt lapse eripärast. 

Perenõustamine ja nn rasked vestlused lapsevanemaga. 

Teenuse hind on 30 euri tund. 

Kogemusnõustamise teenus

Mõnikord on parim abi andja inimene, kes on ise oma elus kogenud sarnast olukorda nagu klient. Läbi oma kogetu ja koolitusel omandatu, suudab kogemusnõustaja anda nõu ja tuge kliendile. Sarnases olukorras olnud inimesed oskavad suhestuda paremini probleemi või murega, mis kellegi ellu on tulnud. 

Meie kogemusnõustajad nõustavad klienti ka kodutingimustes. 

Kogemusnõustamise teemad on:  sõltuvused; vähk; liigeshaigused; võlanõustamine; dementsus. Teenuse tunnihinne 30 euri.

 

Nn rasked juhtumid

  1. Laps /noor ei käi koolis
  2. Peres on probleemid- vägivald, alkohol
  3. Lapse suunamine asenduskodusse- psühholoogiline abi
  4. Kriisinõustamine (psühholoog, kogemusnõustamine)- surm, lein, vägivald, lapse vanemast eraldamine
  5. Eakate kriisinõustamine 
  6. Suitsiidi kahtlus
  7. Kui lihtsalt on vaja rääkida, abi silmast silma
  8. Elu oma keerukuses ja mitmekihilistes tahkudes

Teenusele saamisel on vajalik KOV nõusolek ehk suunamine. Tunnihinne 30 euri, millele lisandub sõidukulu 15 euri.

Esmane psühhoos ehk sattumine psühhiaatrilisele ravile

Tegemist ei ole otseselt KOV teemaga aga on juhtumeid, kus asjaolud ristuvad ning KOV huvi on inimese raviplaani jätkumine.

Siin on link teenuse kirjeldusele:

2021. aasta algusest on võimalik sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saada ravimeeskonna hinnangu alusel. Edaspidi ei ole sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamise eelduseks puude, osalise või puuduva töövõime või püsiva töövõimetuse olemasolu ning inimene ise ei pea teenuse saamiseks enam taotlust esitama.